معنی و ترجمه کلمه با خستگى به انگلیسی با خستگى یعنی چه

با خستگى

tired
tiredly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها