معنی و ترجمه کلمه با ذغال پوشاندن یا ترکیب کردن به انگلیسی با ذغال پوشاندن یا ترکیب کردن یعنی چه

با ذغال پوشاندن یا ترکیب کردن

carbonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها