معنی و ترجمه کلمه با رخت کوب کوبیدن به انگلیسی با رخت کوب کوبیدن یعنی چه

با رخت کوب کوبیدن

battledore

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها