معنی و ترجمه کلمه با روشنایى ضعیف تابیدن به انگلیسی با روشنایى ضعیف تابیدن یعنی چه

با روشنایى ضعیف تابیدن

glimmer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها