معنی و ترجمه کلمه با رکاب پایى صدا را خفه کردن در سخن امساک کردن به انگلیسی با رکاب پایى صدا را خفه کردن در سخن امساک کردن یعنی چه

با رکاب پایى صدا را خفه کردن در سخن امساک کردن

soft pedal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها