معنی و ترجمه کلمه با زور بیرون کشیدن به انگلیسی با زور بیرون کشیدن یعنی چه

با زور بیرون کشیدن

evulsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها