معنی و ترجمه کلمه با زور کشیدن به انگلیسی با زور کشیدن یعنی چه

با زور کشیدن

tug

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها