معنی و ترجمه کلمه با سختى و آهستگى مسافرت کردن به انگلیسی با سختى و آهستگى مسافرت کردن یعنی چه

با سختى و آهستگى مسافرت کردن

trek

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها