معنی و ترجمه کلمه با سنگریزه فرش کردن به انگلیسی با سنگریزه فرش کردن یعنی چه

با سنگریزه فرش کردن

pebble

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها