معنی و ترجمه کلمه با سوزن تزریق کردن به انگلیسی با سوزن تزریق کردن یعنی چه

با سوزن تزریق کردن

needle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها