معنی و ترجمه کلمه با سیخونک به حرکت واداشتن به انگلیسی با سیخونک به حرکت واداشتن یعنی چه

با سیخونک به حرکت واداشتن

prick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها