معنی و ترجمه کلمه با سیماب یا جیوه ترکیب کردن به انگلیسی با سیماب یا جیوه ترکیب کردن یعنی چه

با سیماب یا جیوه ترکیب کردن

mercurate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها