معنی و ترجمه کلمه با ضرب و جرح مشروب ساختن به انگلیسی با ضرب و جرح مشروب ساختن یعنی چه

با ضرب و جرح مشروب ساختن

traumatize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها