معنی و ترجمه کلمه با فراغت خاطر به انگلیسی با فراغت خاطر یعنی چه

با فراغت خاطر

leisurely

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها