معنی و ترجمه کلمه با نشانى سه گانه به انگلیسی با نشانى سه گانه یعنی چه

با نشانى سه گانه

triple address

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها