معنی و ترجمه کلمه با هم جارى شونده به انگلیسی با هم جارى شونده یعنی چه

با هم جارى شونده

confluent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها