معنی و ترجمه کلمه با چاقوى جراحى بریدن به انگلیسی با چاقوى جراحى بریدن یعنی چه

با چاقوى جراحى بریدن

scalpel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها