معنی و ترجمه کلمه با کشتى بخار سفر کردن به انگلیسی با کشتى بخار سفر کردن یعنی چه

با کشتى بخار سفر کردن

steamboat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها