معنی و ترجمه کلمه برابر کننده فاز به انگلیسی برابر کننده فاز یعنی چه

برابر کننده فاز

phase equalizer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها