معنی و ترجمه کلمه برصلیب آویختن به انگلیسی برصلیب آویختن یعنی چه

برصلیب آویختن

crucify
excruciate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها