معنی و ترجمه کلمه بلند شدن به طور متراکم به انگلیسی بلند شدن به طور متراکم یعنی چه

بلند شدن به طور متراکم

bank


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها