معنی و ترجمه کلمه به توپ بستن به انگلیسی به توپ بستن یعنی چه

به توپ بستن

bombard
cannon
cannonade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها