معنی و ترجمه کلمه به شکل نیمدایره به انگلیسی به شکل نیمدایره یعنی چه

به شکل نیمدایره

semicircular


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها