معنی و ترجمه کلمه به طور قابل ستایش به انگلیسی به طور قابل ستایش یعنی چه

به طور قابل ستایش

praiseworthily

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها