معنی و ترجمه کلمه به نمایندگى دیگرى راى دادن به انگلیسی به نمایندگى دیگرى راى دادن یعنی چه

به نمایندگى دیگرى راى دادن

proxy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها