معنی و ترجمه کلمه به همچنین به انگلیسی به همچنین یعنی چه

به همچنین

likewise


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها