معنی و ترجمه کلمه به وسیله عمل جراحى زهدان را در آوردن به انگلیسی به وسیله عمل جراحى زهدان را در آوردن یعنی چه

به وسیله عمل جراحى زهدان را در آوردن

hysterectomize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها