معنی و ترجمه کلمه بى آتش سوختن به انگلیسی بى آتش سوختن یعنی چه

بى آتش سوختن

smolder
smoulder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها