معنی و ترجمه کلمه بى حسى به انگلیسی بى حسى یعنی چه

بى حسى

anaesthesia
anaesthetic
apathy
impassibility
insentience
stupor

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها