معنی و ترجمه کلمه بیش از حد معین توقف کردن به انگلیسی بیش از حد معین توقف کردن یعنی چه

بیش از حد معین توقف کردن

overstay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها