معنی و ترجمه کلمه بیمارى ناشى از خوردن زهر به انگلیسی بیمارى ناشى از خوردن زهر یعنی چه

بیمارى ناشى از خوردن زهر

toxicosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها