معنی و ترجمه کلمه تجزیه جهت تشخیص اجزا متشکله ماده یا مخلوطى به انگلیسی تجزیه جهت تشخیص اجزا متشکله ماده یا مخلوطى یعنی چه

تجزیه جهت تشخیص اجزا متشکله ماده یا مخلوطى

qualitative analysis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها