معنی و ترجمه کلمه تجمع چند کورک به انگلیسی تجمع چند کورک یعنی چه

تجمع چند کورک

furunculosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها