معنی و ترجمه کلمه تحت انقیاد در آوردن به انگلیسی تحت انقیاد در آوردن یعنی چه

تحت انقیاد در آوردن

subjugate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها