معنی و ترجمه کلمه تخته اى که در انت هاى فوقانى چیزى گذارند به انگلیسی تخته اى که در انت هاى فوقانى چیزى گذارند یعنی چه

تخته اى که در انت هاى فوقانى چیزى گذارند

head board

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها