معنی و ترجمه کلمه تخته اى که در انت هاى فوقانى چیزى گذارند به انگلیسی تخته اى که در انت هاى فوقانى چیزى گذارند یعنی چه

تخته اى که در انت هاى فوقانى چیزى گذارند

head board


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها