معنی و ترجمه کلمه تخته بندى به انگلیسی تخته بندى یعنی چه

تخته بندى

scaffold
timberwork

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها