معنی و ترجمه کلمه ترد به انگلیسی ترد یعنی چه

ترد

brickle
brittle
crisp
crispy
crumbly
eggshell
fragile
frangible
friable
mealy
plucky
tendresse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها