معنی و ترجمه کلمه ترسویى به انگلیسی ترسویى یعنی چه

ترسویى

cowardice
poltroonery
pusillanimity
timidity
timidness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها