معنی و ترجمه کلمه تشکیل از روپوست به انگلیسی تشکیل از روپوست یعنی چه

تشکیل از روپوست

endomorphism
endomorphy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها