معنی و ترجمه کلمه تعطیل آخر هفته را گذراندن به انگلیسی تعطیل آخر هفته را گذراندن یعنی چه

تعطیل آخر هفته را گذراندن

bweekend
weekend
weekends

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها