معنی و ترجمه کلمه تغییرات متوالى هسته که منتهى به تشکیل سلول جدید مى گردد به انگلیسی تغییرات متوالى هسته که منتهى به تشکیل سلول جدید مى گردد یعنی چه

تغییرات متوالى هسته که منتهى به تشکیل سلول جدید مى گردد

meiosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها