معنی و ترجمه کلمه تفوق به انگلیسی تفوق یعنی چه

تفوق

advantage
ascendancy
ascendency
domination
excellence
headship
hegemony
influence
paramountcy
predominance
predominancy
preemimence
preminence
prevalence
superiority
supremacy
transcendence
vantage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها