معنی و ترجمه کلمه تقسیم مال کسى که بى وصیت مرده به طور برابر میان پسرانش به انگلیسی تقسیم مال کسى که بى وصیت مرده به طور برابر میان پسرانش یعنی چه

تقسیم مال کسى که بى وصیت مرده به طور برابر میان پسرانش

gavelkind


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها