معنی و ترجمه کلمه تمجید به انگلیسی تمجید یعنی چه

تمجید

doxology
exaltation
gloria
laudation
plaudit
stratagem


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها