معنی و ترجمه کلمه تنها به انگلیسی تنها یعنی چه

تنها

alone
exclusive
isolated
just
lone
lonely
mere
only
recluse
single
singly
siolus
sole
solitary
solus
unaccompanied


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها