معنی و ترجمه کلمه جدایى به انگلیسی جدایى یعنی چه

جدایى

abscission
breakaway
disjunction
dissociation
disunion
divorce
divorcement
gulf
isolation
parting
rupture
schism
schismatism
seclusion
segregation
separation
sequester
severance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها