معنی و ترجمه کلمه حراج هدایاى تقدیمى به کلیسا براى امور خیریه به انگلیسی حراج هدایاى تقدیمى به کلیسا براى امور خیریه یعنی چه

حراج هدایاى تقدیمى به کلیسا براى امور خیریه

rummage sale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها