معنی و ترجمه کلمه حفره کوچکى محدود به پرده که صدا را از گوش خارجى به گوش داخلى منتقل مى کند به انگلیسی حفره کوچکى محدود به پرده که صدا را از گوش خارجى به گوش داخلى منتقل مى کند یعنی چه

حفره کوچکى محدود به پرده که صدا را از گوش خارجى به گوش داخلى منتقل مى کند

middle ear

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها