معنی و ترجمه کلمه خدا برکت دهد به انگلیسی خدا برکت دهد یعنی چه

خدا برکت دهد

benedicite


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها