معنی و ترجمه کلمه خرده ریز به انگلیسی خرده ریز یعنی چه

خرده ریز

frippery
giblet
lay out
shard
snippet
spall
tidbit
tinker's dam
tinker's damn
titbit
trumpery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها